Výraznou měrou se na projektu nové stavby sídla Českého svazu ochránců přírody, Regionálního sdružení IRIS na Husově náměstí v Prostějově podílela také náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová. Jak Večerníku potvrdila v exkluzivním rozhovoru, původně se mělo jednat o „pouhou“ rekonstrukci objektu. Zjištěné nedostatky pak ale byly příčinou dalších jednání, až nakonec zastupitelé kývli na demolici staré budovy a výstavbu nového sídla prostějovských ochránců přírody.

* Kdy se radní poprvé začali zabývat tím, že by ochráncům přírody z IRIS bylo potřeba postavit nové sídlo místo budovy v havarijním stavu?

„Nejdříve jsme jednali pouze o tom, že bude potřebné, aby stavba prošla rekonstrukcí. Nakonec jsme zjistili, že jednoduché řešení nebude možné, protože budova postrádala vlastní štítovou stěnu. V roce 2020 jsme tedy na zastupitelstvu odsouhlasili, že budovu bude potřebné zbourat a postavit ji zcela novou.“

* Jakou roli v celém projektu sehrál resort životního prostředí na radnici pod vaším vedením?

„S ochránci přírody je odbor životního prostředí v častém kontaktu. Regionální sdružení Iris se totiž zabývá především ekologickou výchovou, vzděláním a osvětou v oblasti ekologie, ochrany přírody a krajiny. Bylo tedy pochopitelné, že organizaci, kterou město potřebuje, bude potřebné zajistit střechu nad hlavou. Konečná ‚modrozelená budova‘ báječně ladí s náplní, kterou děvčata ze sdružení vytváří.“

* Jaká je nová budova, byla jste se na ni podívat?

„Jsem naprosto nadšená a věřím, že noví obyvatelé též! Budova obsahuje prvky modro-zelené infrastruktury. Část střechy je zelená, na další části jsou instalovány fotovoltaické panely. Šedá splašková voda, to je například voda z umyvadel, myčky či dřezů, je zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění se v objektu používá na splachování toalet. Dešťovou vodu je možné využít pro zálivku.“

* Jak významné je vůbec pro město Prostějov Regionální sdružení ochránců přírody IRIS? Jak se s ním spolupracuje?

„Spolupráce mezi oběma subjekty je výborná, město se často prezentuje na akcích pořádaných ČSOP Iris panely s informacemi, na kterých aktivitách pracuje, jaké projekty připravuje či kde byla rozšířena jaká zeleň. Zajištěná ekologická výchova a osvěta ať již směrem k dětem, či dospělým je na vysoké úrovni. Sdružení patří náš velký dík!“