Vždy bude platit, že průměrný učitel mluví, dobrý učitel vysvětluje, lepší učitel ukazuje a skvělý učitel inspiruje. Osobnost učitele může hrát v životě každého dítěte klíčovou roli. Stát se dobrým kantorem nemusí být na první pohled tak složité. Stačí, pokud adept profesořiny napodobí, co se mu líbilo u jeho vlastních učitelů, a vyhne se tomu, co se mu u nich nelíbilo. Jenže tak snadné to není.

Na škole nejde pouze o učení žáků, ale také o jejich výchovu, která by měla být v souladu s demokratickými a humanistickými ideály. Tato výchova by měla být zaměřena na jeho individuální schopnosti a seberealizaci.

Učitel by měl být dítěti oporou, rádcem či průvodcem na jeho cestě k porozumění sobě samému i druhým, objevování svých vlastních možností i limitů a osvojování si žádoucích morálních postojů a hodnot. Učitel sám by tedy měl být především „vzorem“ a svými osobnostními vlastnostmi, postoji i jednáním přispívat k rozvoji všestranné a harmonické osobnosti svých žáků.

Jakými kvalitami by tedy měl disponovat dobrý učitel? Na tuto otázku odpovídalo prostřednictvím metody volného psaní 621 studentů prvního ročníku prezenčního bakalářského studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studenti ve svých výpovědích většinou vycházeli zejména z vlastních zkušeností. To znamená, že popisovali vlastnosti učitele, se kterým se v průběhu školní docházky setkali, nebo kombinovali vlastnosti několika učitelů, k nimiž měli osobní vztah. Výzkum ve velké míře ukázal, které vlastnosti by tedy učitel měl dle studentů mít a co si pod nimi máme představit.  

 

* Autorita

Dokáže vytyčit jasná pravidla a vyžaduje jejich dodržování; autorita neznamená, že by z učitele měl jít strach; učitel si autoritu nezíská křičením nebo tresty, ale svojí osobností a přístupem k žákům i profesi.

* Spravedlnost

Nepreferuje „vyvolené“. Žáky hodnotí objektivně a neponižuje je.

* Kreativita

Dokáže ve svých hodinách zaujmout i ty žáky, které daný předmět nebaví. Obohacuje výuku zajímavostmi i vlastními zkušenostmi nebo zážitky. Dokáže vymýšlet nejrůznější aktivity pro zpestření výuky, nedrží se striktně osnov a učebnic.

* Individuální přístup

Chápe třídu jako celek, ale současně vnímá potřeby jednotlivců. Pomáhá těm, kteří to potřebují, vysvětluje atd.

* Motivace

Dokáže nadchnout pro svůj předmět, případně pro vzdělávání obecně.

* Empatie

Dokáže se vcítit do situace žáka. Chápe, že žáci mají mnoho studijních povinností a jeho požadavky v rámci daného předmětu jsou přiměřené. Nepovažuje svůj předmět za jediný důležitý. Kromě toho zohledňuje mimořádné životní situace, ve kterých se žáci mohou ocitnout, pomáhá jim hledat řešení.

* Starostlivost

Snaží se poznat své žáky, poznat jejich silné i slabé stránky, rodinné prostředí atd. Je si vědom toho, že ne každý zvládne konkrétní předmět perfektně. V případě obtíží se zvládáním učiva má se žáky trpělivost, vysvětluje, podporuje a neodrazuje.

* Odbornost

Učitel může udělat chybu jako každý jiný člověk, ale měl by ji dokázat uznat. Obecně by měl být odborníkem v oboru, intenzivně se o něj zajímat, sledovat nové vývojové trendy atd. Jeho zájem se pak může lépe přenést i na žáky.

* Sebevzdělávání

Je důležité, aby učitel neustrnul a sledoval dění ve svém oboru. Měl by rozvíjet i své jazykové schopnosti a celkově se kultivovat.

* Smysl pro humor

Ve vhodném okamžiku dokáže odlehčit situaci, umí si udělat srandu sám ze sebe, nezesměšňuje, jeho humor je inteligentní.

* Láska k profesi

Svoje povolání bere jako poslání.

* Tolerance

Respektuje názory svých žáků, vytváří prostor pro diskusi. Je tolerantní.

* Všeobecný přehled

Není jen odborníkem v oboru, ale má i všeobecné znalosti. Je schopen odpovědět na zvídavé otázky žáků.

* Optimismus

Svoji práci dělá s radostí, je pozitivně naladěný, povzbuzuje žáky, snaží se vyzdvihovat jejich silné stránky.

 

Speciální přílohu BURZA ŠKOL najdete v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 6. listopadu