Na bedrech prvního náměstka primátora statutárního města Prostějov Jiřího Pospíšila (PéVéčko) spočívá resort odboru správy a údržby majetku města. Vedle něj je zodpovědný za komunální služby, odpadové hospodářství a další obory, které jsou úzce spojeny s údržbou právě městského majetku. Jak prozrazuje, „jeho“ odbor byl v roce 2021 enormně vytížený a je na jeho pracovníky náležitě hrdý. Vrásky na čele mu dělají vzrůstající náklady za svoz odpadu a růst cen energií, těší ho naopak obrovská popularita projektu sdílených kol nebo třeba výrazné zhodnocování městského majetku.  Je zodpovědný za majetek města, komunální služby, odpadové hospodářství a další obory, které jsou úzce spojeny s údržbou městského majetku.

* Jaký byl rok 2021 pohledem vašeho resortu, za který na radnici zodpovídáte?

„Odbor správy a údržby majetku města se skládá ze dvou oddělení. Správa majetku řeší majetkoprávní záležitosti, to jsou například prodeje, pronájmy, výpůjčky pozemků, nebo naopak koupě pozemků a nemovitostí do vlastnictví města. Druhým oddělením je oddělení komunálních služeb. Tam patří vše, co mají občané na očích. Úklid města, odvoz odpadků, údržba zeleně, opravy komunikací, údržba hřbitova a tak dále. A jaký byl rok 2021? Náš odbor byl stejně vytížený jako v letech předchozích, mí kolegové na našem odboru mají tak široký záběr, že se v práci opravdu nenudí. Chtěl bych jim poděkovat za jejich celoroční práci, moc si jich vážím.“

* Dlouhá léta se staráte o majetkoprávní záležitosti města. Jak se letos dařilo vykupování pozemků, které město potřebuje jak pro stavební investice, tak i další projekty?

„My se soustředíme především na výkupy pozemků pro zelený prstenec na jihu města a dále se snažíme o postupné vykupování pozemků v průmyslových zónách. Prioritní je dnes zelený prstenec. Pro stavební investice žádné pozemky aktuálně nenakupujeme.“

* Velice úspěšně v Prostějově pokračuje projekt sdílených kol, u jehož zrodu jste stál. Čím si popularitu tohoto projektu nejen u mladých lidí vysvětlujete?

„Sdílená kola ve světě fungují mnoho let, myslím si, že popularitu u nás získávají proto, že je to opravdu užitečná a flexibilní služba pro všechny generace, a podotýkám za rozumnou cenu. Dnes je dostupná na celém územní města. Jen uvedu, že v současné době máme k dispozici 53 stanic a uživatelé mohou využívat celkem 140 bicyklů.“

* Velkým tématem je odpadové hospodářství. V radě města jste se rozhodli nezvyšovat roční poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Jak dlouho to bude ještě udržitelné?

„Ano, náklady na svoz a likvidaci neustále rostou, vloni dosáhly rekordních 50 milionů korun. S novým zákonem o odpadech přijde i navyšování za ukládání na skládky. Vše postupně vyhodnocujeme. Některá města již v letošním roce přistoupila na navyšování poplatku za odpady. My jsme pro rok 2022 ještě zůstali u stejné výše poplatku na občana, tedy 600 korun. Samozřejmě do budoucna se musí uvažovat o úpravě poplatku, neboť náklady neustále porostou, mimo jiné mám na mysli i současnou inflaci.“

* Zastupitelstvo nedávno schválilo novelu městské vyhlášky o odpadech. V čem je základní myšlenka této vyhlášky?

„Novela zákona o místních poplatcích zavedla dva nové poplatky za komunální odpad, jedná se o poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Proto naše vyhláška musela být upravena podle novely zákona. Největší změnou a také výhodou u nového poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je, že již není třeba rozlišovat dvě složky sazby, paušální a dle skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu, ale postačí stanovit poplatek v jakékoliv výši, která nepřevýší 1 200 korun. A to bez ohledu na skutečně vynaložené náklady obce. Změnu, kterou přináší nový poplatek za obecní systém odpadového hospodářství oproti současnému místnímu poplatku, je poplatková povinnost nově i právnických osob, které mají ve svém vlastnictví byt či dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Typickým příkladem takové právnické osoby je družstvo, které vlastní byty, svěřenský fond nebo firma, která například v části budovy bude mít prostory pro podnikání a v části pro bydlení. Účel využití těchto prostor musí být uveden v katastru nemovitostí.“

* Také Prostějovany straší enormní růst cen energií. Jak tato skutečnost podle vás může zasáhnout městský rozpočet?

„Samozřejmě se dotkne i městského rozpočtu, jen za plyn budeme muset v příštím roce vydat z rozpočtu o deset milionů korun více!“

* Jste zodpovědný rovněž za majetek města. Podařilo se ho v roce 2021 nějakým způsobem zhodnotit?

„Určitě. Jednoduše se jen stačí podívat na rozpočet pro letošní rok. Když si vezmeme všechny provedené investiční akce a provedené opravy, v součtu znamenají zhodnocení majetku města.“

* Na co jste vy osobně nejvíce pyšný, co se během letošního roku v Prostějově podařilo?

„Myslím si, že nejen mě, ale všechny potěšilo, že jsme měli krásné kulturní léto, že se lidé opět mohli potkávat na náměstí na koncertech, které se určitě vydařily. Těší mě i to, že si opět po dvou letech můžeme zabruslit na kluzišti, a doufám, že i program Prostějovské zimy proběhne bez větších problémů. Prostě musím říci, že mě osobně těší každá maličkost, která se nám povede od vysazení stromu až po úspěch našich sportovců. Život se skládá z každodenních, někdy i z malých radostí.“

 

Speciální příloha ŽIVOT VE MĚSTĚ II vychází jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí 22. listopadu