Letošní komunální volby se budou konat v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. V první den se můžete k urnám vydat od 14:00 do 22:00 hodin, na druhý den se bude volit od 8:00 do 14:00 hodin. Podívejte se, jak volby budou probíhat a kdo se jich může zúčastnit. Přinášíme velký přehled komunálních voleb 2022.

Co jsou to komunální volby

V komunálních volbách se volí zástupci na nejnižší územně samosprávní úrovni. To znamená, že si na čtyři roky zvolíme nové zastupitele na radnicích a magistrátech, a tím pádem i nové starosty. Někdy se jim také říká volby do obecního zastupitelstva.

Kde volit

Svůj hlas odevzdáte ve volební místnosti, která náleží k vašemu volebnímu okrsku. Komunální volby probíhají ve všech obcích a městech České republiky.

Jak volit

Obecní volby jsou výjimečné v tom, že můžete volit jednotlivé kandidáty i napříč politickými stranami. K tomu slouží křížky, kterými můžete označit jednotlivé lidi (malý křížek), celé strany (velký křížek) nebo oboje křížky kombinovat. Všechny kandidující strany a kandidáti jsou na jediném volebním lístku.

Volba starosty

Na zvolení starosty mají volby jen nepřímý vliv, podobně jako v parlamentních volbách na to, kdo bude premiérem. Teprve zastupitelstvo ze svého středu zvolí starostu – nemusí jím tedy nutně být lídr nejsilnějšího kandidujícího subjektu.

Volební komise

Lidé se na volbách mohou podílet nejen kandidaturou či odevzdáním svého hlasu, ale také jako členové volebních komisí. Tím se mohli stát buď nominací nějaké volební strany, či přihlášením na radnici. Za činnost v průběhu voleb dostávají volební komisaři odměny v závislosti na počtu souběžných voleb a počtu kol.

Volební lístky

Volební lístek dostanete jediný, na němž jsou všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. Lístky dostanete domů nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud se tak nestane, nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici také ve volební místnosti.

Obálka a hlasovací lístek

Volič podle zákona upraví svůj volební lístek a vloží ho do úřední obálky v prostoru za plentou. Samozřejmě ničemu nevadí, pokud má volič už lístek vyplněný z domova, protože za „plentou“ ho nikdo nekontroluje, ale i v takovém případě musí do vymezeného prostoru aspoň na chvilku zavítat. Navíc platí, že do tohoto prostoru musí volič podle zákona vstoupit jen sám a nesmí tam za ním přijít ani člen okrskové volební komise. Jedinou výjimku mají lidé, kteří nejsou schopni volební lístek upravit kvůli tělesné vadě nebo protože nejsou schopni číst a psát. Ti si mohou vzít za plentu jiného voliče, který za ně podle jejich pokynů lístek vyplní a vloží do úřední obálky. Takovým pomocníkem ale nesmí být člen okrskové volební komise.

Přenosná urna

Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít, mohou obecní úřad nebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby za nimi přišli dva členové komise s přenosnou volební urnou. Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří se nacházejí na území okrsku, kde volí. Komise nemůže za voličem s mobilní urnou jít například do nemocnice, která se sice nachází ve stejné obci, ale patří už do jiného volebního okrsku.

Jak křížkovat

Jak už bylo uvedeno, v těchto volbách se nekroužkuje, ale volič používá křížky. Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit. Tou první možností je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.

Malý křížek

Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužije. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.

Velký křížek

Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic, sdružení nezávislých kandidátů). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany. V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy v našem případě v obci volí 35 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím 35 kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.

Kombinace křížků

Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky. V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiných stran, než kterou označil „velkým“ křížkem. Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a „dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci“. To poslední je určitě třeba vysvětlit na příkladu. Pokud se volí 35 zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a šest křížků „malých“ kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 6 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 29 kandidátům (35 – 6 = 29) ze strany, které dal „velký“ křížek.

Způsob hlasování

Sčítání hlasů odevzdaných v komunálních volbách patří k nejsložitějším, a to i kvůli množství kandidátů. Podle některých studií voliči volebnímu systému pro komunální volby moc nerozumí, mají tendenci chápat ho jako většinový, jako výběr individualit. Přitom to zaškrtnutí jednoho kandidáta není primárně hlasem pro onoho kandidáta, ale pro stranu, za niž kandiduje. Voliči často nezaškrtnou úplný počet kandidátů, které mohou zaškrtnout, čímž potenciálně uškodí straně nebo sdružení kandidátů, které jim jsou blízké.

Kampaně bez omezení

Zatímco jiná volební klání se musí řídit přísnými pravidly, jejichž dodržování kontroluje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, v případě komunálních voleb to neplatí. Strany a hnutí tak mohou do kampaně například investovat neomezenou částku, nemusí označovat propagační materiály ani zakládat transparentní volební účet.

DO RÁMEČKU, TITULEK DO NEGATIVU:

KDO MŮŽE JÍT DO VOLEB?

Do obecního zastupitelstva může kandidovat každý občan ČR, kterému je nejpozději v den voleb 18 let a má ke dni voleb v obci trvalé bydliště. Za stejných podmínek mohou do obecních zastupitelstev kandidovat i občané států Evropské unie.

Kandidáty mohou nominovat i politické strany nebo mohou kandidovat nezávisle. Musí však odevzdat petici podepsanou občany dané obce. Počet podpisů je stanoven podle toho, kolik je v obci voličů. Přehledy všech kandidátů pro jednotlivé obce najdete na stránce volby.cz.

Ze statistik pro letošní komunální volby vyplývá několik zajímavých údajů. Dvě třetiny kandidátů jsou muži. Nejvíce zastoupená věková skupina je ve věku 45-49 let (17,1 procenta). Mezi kandidáty nechybí ani senioři a seniorky ve věku nad 90 let.

 

Speciální příloha KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 19. září

 

38 volby special