Úřad práce ČR evidoval k 31. 1. 2022 celkem 267 076 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 8 903 více než v předchozím měsíci a o 41 783 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,6 %. To je o 0,1 p. b. více než v prosinci a o 0,7 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za prosinec 2021) nejnižší v celé EU, a to 2,1 % (průměr EU 6,3 %).

 Situace na pracovním trhu odpovídala v lednu dlouhodobému stavu, ročnímu období a také klasické vývojové křivce.

 

  01/2022

 01/2021

  01/2020

Podíl nezaměstnaných osob v ČR

3,6 %

4,3 %

3,1 %

Počet uchazečů o zaměstnání

267 076

308 859

230 022

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

244 815

290 648

210 109

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (prosinec 2021)

2,1 %

3,1 %

1,9 %

 

„V lednu nezaměstnanost roste pravidelně a letos tomu nebylo jinak. Došlo k postupnému útlumu sezónních prací, hlavně ve stavebnictví a v zemědělství. V souvislosti s tím vzrostl počet mužů, kteří se hlásili do evidence ÚP ČR. Přicházeli i lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Také část živnostníků přerušila své podnikání. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně ve výrobě, v technických a dělnických oborech, ale také v sociálních službách či ve zdravotnictví. Zájem je o nové zaměstnance i v horských střediscích. V meziročním srovnání byla situace na pracovním trhu v lednu 2022 příznivější. Došlo k poklesu počtu nezaměstnaných a naopak meziročně vzrostl počet volných pracovních míst,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

 

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v lednu v Ústeckém a v Moravskoslezském kraji (5,3 %) a dále v Karlovarském kraji (4,3 %). Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i v prosinci loňského roku, což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,6 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob oproti lednu 2021 poklesl o 1,5 p. b. na 4,3 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okresech Praha-východ (1,2 %), Praha-západ (1,7 %), Pelhřimov a Benešov (1,8 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,6 %), Bruntál (6,8 %) a Most (6,5 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 50,8 % ženy, což představuje 135 727 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl o 0,2 p. b. na 3,5 % u žen zůstal na 3,7 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 38 484 osob se zdravotním postižením (OZP) – 14,4 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v lednu 43,7 roku, zatímco loni to bylo 42,7 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl osob v kategorii 50 plus. V případě této skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k nárůstu o 3,2 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o pokles o 5 785 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 31.1. 2022 celkem 100 777 a tvořili 37,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

         Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělanosti ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu poklesu došlo v případě evidovaných uchazečů vyučených (o 16 575) a uchazečů se střední školou (o 12 358).

 Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci ledna bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 80 006. 

Bez práce bylo ke konci předchozího měsíce 11 827 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 581, meziročně pak méně o 1 533 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,4 % (prosinec 2021 – 4,8 %, leden 2021 – 4,3 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci ledna v evidenci ÚP ČR 8 146 absolventů.

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V lednu 2022 vzrostl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců na celkovém počtu nezaměstnaných o 7,8 p. b. na 32,2 %, tedy celkem na 86 044 osob, a to zejména v důsledku ekonomické krize způsobené epidemií COVID-19.  Průměrná délka evidence se ve srovnání s prosincem zkrátila o 19 na 482 dnů.

 

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během ledna se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 45 548 lidí. To je meziměsíčně více o 7 291 osob a meziročně méně o 1 232 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (5951) a Jihomoravský kraj (5 534). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1 468). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3 742) a nejméně v okrese Rokycany (173). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí z oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociál. zabezpečení, maloobchodu, výstavby silnic a dálnic, velkoobchodu, vzdělávání nebo výroby kovových konstrukcí.  

Naopak z evidence odešlo celkem 36 645 uchazečů, tj. o 11 012 osob více než v předchozím měsíci a o 6 747 osob více než v lednu 2021. Novou práci získalo 24 931 lidí, nejčastěji jako pracovníci v malo a velkoobchodě, administrativní pracovníci, uklízeči a pomocníci v domácnostech, montážní, obsluha pojízdných zařízení, kováři a nástrojaři, pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy či technici ve fyzikálních a průmyslových oborech.

 

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v lednu celkem 90 021 osob, což představuje 33,7 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně klesl o 17 835 osob.

Uchazeči v průměru pobírali 9 273 Kč měsíčně (leden 2021 – 8 448 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč dostávalo 22 346 (24,8 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti.  Maximální výši podpory, tedy 21 488 Kč, pak pobíralo 808 (0,9 %) uchazečů o zaměstnání.

V lednu vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 807 184 tis. Kč (prosinec 728 619 tis. Kč, listopad 2021 - 746 977 tis. Kč).

 

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 351 680 volných pracovních míst, o 8 632 více než v prosinci a o 26 255 míst více než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,8 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 74,5 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 72,1 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, pomocníky ve výrobě nebo řidiče nákladních automobilů a zedníky. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (88 536 míst) a ve Středočeském kraji (64 801 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé 53 311 nových volných pracovních míst, což je o 7 221 více než loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 2 922 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 47 701 volných pracovních míst.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

            Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím příspěvků v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 31. 1. 2022 celkem 10 664 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce umístil 3 277 osob. Zaměstnání získalo také 4 172 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 10 osob zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 623 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh výrazně pomáhá i příspěvek na dojížďku. V jeho rámci ÚP ČR podpořil ke konci ledna celkem 191 lidí.

Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 31. 1. 2022 se jich účastnilo 725 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti, kurzy účetnictví a kurzy orientované na osobní služby. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.

Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci ledna touto cestou podpořil 468 OZP.

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 421 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 550) a v Moravskoslezském (1 032) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 1 864 klientů.