Pokud by měl být sestaven seznam všeho, co se v posledních měsících zdražuje a u kterých služeb se zvyšují náklady, zřejmě by na to nestačilo jedno celé vydání Večerníku. Drahota zasáhla i do oblasti nakládání s odpady, na které ročně město Prostějov doplácí desítky milionů korun. A jestliže roční náklady ve výši 51,5 milionu korun na svoz a likvidaci komunálního odpadu v Prostějově byly během roku 2021 považovány za rekordní v celé historii města, pomalu se blíží další rekord. Už teď je totiž jisté, že za rok 2022 budou tyto náklady o další miliony korun vyšší, a to kvůli inflaci.

Odbor správy a údržby majetku města pravidelně měsíčně vyhodnocuje množství a náklady na likvidaci jednotlivých složek komunálního odpadu svezeného od občanů a uloženého ve sběrných dvorech. Od roku 2017 dochází postupně k nárůstu nákladů na svoz a likvidaci komunálních odpadů. „V roce 2021 byly náklady ve výši přes 51,5 milionu korun vůbec nejvyšší v historii města., načež v rozpočtu na letošek byly navýšeny finanční prostředky o předpokládanou výši inflace za předešlé období odhadovanou na 3,2 procenta. Skutečná výše míry inflace za rok 2021 však byla u smlouvy v oblasti nakládání s odpady 8,4 procenta, kdy se zohlednila především meziroční míra inflace v oboru vnitrostátní silniční nákladní dopravy. S ohledem na současně probíhající nárůst celkového množství odpadu svezeného od občanů města Prostějova tak dojde v oblasti nakládání s ním k celkovému navýšení výdajů o zhruba 4 miliony korun, což nebylo ve schváleném rozpočtu zahrnuto,“ nastínil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

Je ale potřeba podotknout, že občané dlouhodobě vytrvale a pečlivě třídí komunální odpad, k čemuž se jim město snaží vytvářet co nejpříznivější podmínky a maximálně je podporovat a motivovat ke třídění zejména zahušťováním sběrné sítě či prostřednictvím sběrných dvorů. „Dostupnost a dostatečné množství nádob na tříděný odpad spolu s komfortní provozní dobou sběrných dvorů jsou pro město prioritou. Ekologicky uvědomělé chování obyvatel města v podobě třídění odpadu se následně odráží v příjmech z finančních odměn za zpětný odběr, které v letošním roce atakují hranici osmi milionů korun,“ vidí současná pozitiva v odpadovém hospodářství města Prostějova první náměstek.

V souvislosti s neustále se zvyšujícími náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu vyvstává už několik let otázka, zda prostějovský magistrát sáhne po nepopulárním opatření a zvýší občanům roční poplatky za odpad? Ty jsou už mnoho let na stejné hranici 600 korun na jednoho občana Prostějova. „My jsme pro rok 2022 ještě zůstali u stejné výše poplatku, v radě města jsme se dohodli, že vyčkáme, jak se v praxi projeví nový zákon o odpadech. První výsledky budeme mít až na konci letošního roku, proto jsme zatím zůstali u stávajícího poplatku. Zda se poplatky pro občany zvýší od roku 2023, bude ještě předmětem dalšího jednání. Musíme si ale uvědomit, že stávající náklady za odpad na jednoho občana jsou pro město ve výši 1 200 korun, takže každý z nás hradí jen polovinu,“ připomněl Jiří Pospíšil.

 

Roční náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu v Prostějově

Rok                 Náklady (v Kč)

2017                41 980 895

2018                42 446 666

2019                45 079 151

2020                50 077 552

2021                51 543 215