Statistiky Policie ČR za minulý rok evidují zhruba 2,5 tisíce dopravních nehod, kdy automobil narazil
do stromu. Vzhledem k hojně diskutovanému tématu bezpečnosti je údržba zeleně u dálnic a silnic
I. tříd proces nutný složitého i odborného postupu. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) se stará
o rozvoj zeleně kolem spravovaných vozovek, přestože oficiálně neexistují přímé metodické pokyny, jak a kdy je možné zasáhnout motorovou pilou. Jistou formu orientace v problematice nabízí příslušná ministerstva.

Z pohledu Ministerstva životního prostředí (MŽP) je kácení dřevin a náhradní výsadba jasně definována v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., prováděcích vyhláškách a Metodických pokynech. ŘSD ČR se také řídí Arboristickým standardem Péče o dřeviny podél veřejné dopravní infrastruktury, jehož garantem je Agentura ochrany přírody a krajiny, jako výkonný orgán MŽP. Ze strany Ministerstva dopravy je na téma kácení k dispozici Technický předpis TP 99, který v současnosti prochází aktualizační revizí.

Dále v rámci ŘSD ČR zaměstnanci dodržují metodiku údržby vegetace podél komunikací PPK-VEG. Základní normou pro prováděnou výsadbu dřevin podél komunikací je ČSN 736101, která jasně stanovuje, kde je možno vegetaci podél komunikací vysazovat. K zajištění provozní bezpečnosti dřevin byla vydána metodická příručka Kontroly stavu stromů při prohlídkách silničních komunikací.

Dřeviny a hlavně stromy u svěřených cest jsou dlouhověké, běžně stáří stromů je delší než tři lidské generace, na krajnicích stojí stromy vysazené i za Rakouska-Uherska. V tomto kontextu je třeba
si uvědomit, že dřeviny a jejich umístění nemohou pružně reagovat na rozvoj techniky a růstu hustoty automobilismu. Zde pak dochází k výraznému konfliktu bezpečnosti versus přírodní biodiverzity,
ŘSD ČR v takovém okamžiku musí zvážit, zda ponechat strom na místě, nebo zajistit bezpečnost silničního provozu dle zákona. Tento rozhodovací proces není jednoduchý a jednoznačný, vždy
se zvažuje mnoho variant nejvhodnějšího postupu. Dalším faktorem vykácení či ořezu je otázka zdravotního stavu příslušné dřeviny.

Z hlediska nové výsadby stromů je nutné hodnotit každý případ individuálně, protože jen někde může dojít k novému vysazení bez ohledu na negativní dopad vůči bezpečnosti účastníků silničního provozu. Komplikacemi při lokálním vysazování zeleně jsou například bránění rozhledu, pevná překážka, ale také kořeny zasahují do tělesa komunikace.

Správa Olomouc za Olomoucký kraj letos zařídila poražení stromů v jednotkách kusů – vždy se jednalo o nezdravé exempláře, přičemž celostátní statistika se na ŘSD ČR neprovádí. Další procesy kácení bude Správa provádět na základě aktuálně připravované zakázky, která bude předmětem soutěže. Budoucí smlouva o dílo se podepíše na čtyři roky včetně celkové hodnoty 39,4 milionů Kč bez DPH.