Kromě úspěšného hlasování a schválení rozpočtu města na rok 2021 projednávali zastupitelé krátce také jeho střednědobý výhled až do roku 2025. Ten podle šéfa finančního odboru magistrátu Radima Cardy počítá i s možností, že by si radnice mohla dovolit úvěr na stavební investice až do výše 1,2 miliardy korun!

Střednědobý výhled rozpočtu je dokument sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Povinnost sestavit střednědobý výhled rozpočtu vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na dva roky až pět let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. „Finanční odbor objednal zpracování střednědobého výhledu rozpočtu u Luďka Tesaře, se kterým město spolupracuje již od roku 2014. Tento výhled obsahuje podle zákona minimální souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Jeho smyslem je prokázat schopnost, že město dostojí svým dosavadním závazkům. Předkládaný dokument navíc analyzuje finanční zdraví, tedy rating města, trendy financí a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů samosprávy. Podle propočtů by si město mohlo vzít v následujících pěti letech úvěr na stavební investice až do výše 1,2 miliardy korun. Ve střednědobém výhledu financí jsou však uvedeny také možné hrozby s vlivem na finance, včetně opatření. Materiál uvádí též analýzu financí a očekávané dopady epidemie covid-19 pro rok 2020,“ představil vytvořený plán rozpočtu města do roku 2025 Radim Carda.

Zastupitelé tento dokument vzali drtivou většinou hlasů na vědomí.