Dlouhá léta působil jako ředitel Základní školy Jana Železného, nyní je dva roky náměstkem primátora pro školství v Prostějově. Do jeho gesce na magistrátu patří v tomto volebním období 2018-2022 také sport, mládež a tělovýchova. Jan Krchňavý shrnul vše, co se v jeho resortu odehrálo v posledních dvou letech. A bylo toho více než dost. Kromě jiného zmínil obrovské investice do rekonstrukcí mateřských i základních škol, do jejich vybavení a samozřejmě i finance na jejich provoz. A hovořili jsme také o sportu, který patří k výstavním lodím celého města. Pasáž o tomto odvětví najdete na straně 20.

 

* Školství a sport, které máte v Prostějově na starost, jsou veřejností hodně sledovanými resorty. Pojďme k tomu prvnímu, jak se za poslední dva roky školství v Prostějově vyvinulo a jak jste s úrovní mateřských i základních škol spokojen?

„Statutární město Prostějov je zřizovatelem devatenáct mateřských škol, sedm základních škol a Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Nejen v posledních letech, ale pravidelně zřizovatel do svých škol solidně investuje s cílem nabídnout našim dětem co nejlepší podmínky pro vzdělávání a výchovu. Školy jsou velmi dobře vybavené. Potřebné opravy a investiční záměry pravidelně konzultujeme s jednotlivými řediteli. Samozřejmě v této oblasti bude stále do čeho investovat. Je snahou postupovat podle důležitosti a potřebnosti. Věřím, že děti i rodiče jsou s vybaveností a prostředím našich škol a školek v drtivé většině spokojeni.“

* V posledních dvou letech došlo k mnoha stavebním investicím na školách. Jak moc přispěly ke zvýšení úrovně škol i jejich technickému zázemí?

„Velká většina našich škol, mateřských a základních, postupně prochází rozsáhlou revitalizací v rámci energeticky úsporných opatření. Školy jsou zateplené, proběhla výměna oken a dveří, šetříme nemalé finance za otop, které můžeme použít jinde. Školy postupně získávají nový kabát a do pěkně opravené školy se s větší radostí chodí. Vybavení škol je zajišťováno z rozpočtu od zřizovatele, ale velkou měrou se zapojují školy realizací projektových záměrů, které město spolufinancuje. V současné době například vznikají na řadě mateřských i základních škol učebny v přírodě v rámci projektu Národního programu Životní prostředí. Město spolufinancuje patnáct procent nákladů a vznikne tak hodnotné a účelné zázemí škol. Za aktivitu je třeba poděkovat ředitelům škol. Z významných investičních akcí posledních dvou let můžeme uvést nové dílny a učebny na ZŠ Melantrichova a E. Valenty, zateplení několika mateřinek v hodnotě přes dvacet milionů korun, celkovou rekonstrukci bazénu na ZŠ Dr. Horáka, celkovou rekonstrukci Domu dětí a mládeže, výstavbu tělocvičny na Vápenici, která je před dokončením, rozsáhlé opravy sociálních zařízení řady škol a opravy takříkajíc všeho druhu. Vše vyčísleno částkou takřka sto dvacet milionů korun za dva roky.“

* Letos i školní výuku ovlivnila nákaza covid-19. Jak moc zasáhlo uzavření škol do vzdělání dětí a jak tato skutečnost zasáhla také rodiče?

„Tato situace zasáhla všechny. Změnilo se celé fungování rodin, změnil se chod škol, práce učitelů, starosti ředitelů a hlavně život dětí. Pro ty jsme tady a na nich nám nejvíce záleží. Školy se poctivě připravovaly na alternativu, která je už v jarním období zasáhla. Nyní je situace jasnější v tom smyslu, že je distanční vzdělávání ukotveno zákonem. Učitelé na většině škol prošli školeními a odbornou přípravou tak, aby mohli realizovat on-line výuku či využít různých produktů synchronních a asynchronních metod výuky. V tomto směru už začátkem školního roku učitelé instruovali většinu žáků. Všichni se učí jiným dovednostem a hledají to nejefektivnější řešení. Že to není ono, všichni víme. Zřizovatel je v úzkém kontaktu s řediteli škol. Konzultujeme problémy, hledáme vhodná řešení, pomáháme školám v zajišťování hygienických pomůcek a dezinfekce. Teď snad už přichází lepší období. Mnohé se v učivu dožene, věřme si, ale bude to chtít velké úsilí od učitelů, žáků i rodičů. Asi nám to mělo něco říci a posunout nás vpřed. A ještě je třeba vyzvednout ty, kteří byli jaksi opomenuti. Jsou to mateřské školy. Je třeba jim poděkovat za to, že pracují v oné první linii v boji proti viru, který nás i psychicky ubíjí a uvádí nás do situací, které neznáme. Bez chodu mateřských škol by skutečně nefungovala naše ekonomika tak, jak se jí zatím přece jen, i když s obtížemi, daří. Pracovníci v mateřinkách jsou jedni z těch, kteří výrazně napomáhají udržet solidní standard úrovně hospodářství i v těchto dobách. Díky. Velký dík také rodičům, kteří jsou v rolích nejen zajišťovatelů rodin ve smyslu hmotném či výchovném, ale teď i v rolích učitelů a koordinátorů vzdělávání. Klobouk dolů za trpělivost, klid, empatii a porozumění. Dík učitelům, kteří mohou po létech určitého přehlížení ze strany veřejnosti dokázat svou kvalitní prací a přístupem svou nezastupitelnost a důležitost. Je to pro ně velká výzva. Dík i dětem, žákům, studentům. Za to, že se učí zodpovědnosti a v závislosti na věku plní s pochopením úkoly potřebné pro život.“

* V jakém rozsahu v posledních dvou letech podporuje školy město, které je jejich zřizovatelem?

„Rozhodně nejsou vzhledem k výši jejich rozpočtů opomíjeny. Kromě zajišťování oprav a rekonstrukcí se město podílí na jejich provozu a vybavení. Částka, která jde do mateřských a základních škol včetně RG a ZŠ města Prostějova je za poslední dva roky 136 milionů korun. Mateřské školy zajišťují výchovu a vzdělávání 1 472 dětem v 58 třídách a v ZŠ je to 4 521 žáků ve 185 třídách. V příštím roce bude rozpočet škol nižší o deset procent. Věřím, že i tak se bude dařit udržet jejich kvalitní chod.“

* Co jste v první polovině volebního období udělal ohledně zájmové činnosti dětí?

„Zájmová činnost jako nedílná součást nabídky vyplnění volného času dětí a mládeže je městem jako zřizovatelem výrazně podporována. Všechny školy mají vyčleněny prostředky na mzdy vedoucích kroužků na školách a mají zájem nabídnout kroužky svým dětem. Pravidelně se setkávám s řediteli škol, konzultujeme náměty, vyhodnocujeme potřeby škol a hledáme cesty zkvalitnění školských služeb tak, aby nabídka byla pokud možno atraktivní a široká. To se týká i mimoškolní činnosti. Množství kroužků a jejich zaměření se odvíjí od prostorových a hlavně personálních možností škol. Úplné spokojenosti na školách nelze dosáhnout. Jsou tu však organizace, které plně pokryjí poptávku. Hlavně pak Sportcentrum – DDM. A tam spadá i široká podpora města.“

* Má podle vás Prostějov dostatek zájmových kroužků, které vyplňují volný čas dětí?

„Jsem přesvědčen, že nabídka volnočasových aktivit a tím i kroužků je v Prostějově kvalitní a široká. Na základních školách je v současnosti 87 zájmových kroužků. Podpora a realizace volnočasových aktivit se odehrává ve čtyřech rovinách. Je to finanční podpora formou dotací sportovním klubům, spolkům i fyzickým osobám. Provozováním Sportcentra – domu dětí a mládeže. Přímou finanční podporou volnočasových aktivit na školách a nepřímo provozováním a budováním sportovišť a veřejných prostorů určených ke sportovním a jiným aktivitám. Nejširší nabídkou kroužků v řadě oborů má Sportcentrum – dům dětí a mládeže. Tato organizace zajišťuje výchovně vzdělávací i rekreační činnost pro děti i dospělé, kurzy, jednorázové akce, prázdninové tábory, besedy, přednášky, exkurze, školení, semináře, dopravní výchovu apod. Sportcentrum je v oblasti volnočasových aktivit naší výkladní skříní. Duch radosti z práce s dětmi, snaha tvořit, budovat a vylepšovat své zázemí je vlastní celému týmu této organizace. Patří jim dík.“

* Jaké jsou plány města pro příští dva roky ve školství? 

„Protože jsem vyšel z řad kolegů ředitelů, přál bych si i v dalším období nacházet s nimi společnou řeč. Pomáhat školám v realizaci jejich plánů, podporovat smysluplné projekty, pomáhat prezentovat jejich úspěchy, chválit za dobrou práci a hledat nápravu při eventuálních nedostatcích. Vím, že jsou ředitelé škol velmi dobrými správci svých organizací, můžu se na ně spolehnout a věřím v jejich schopnosti. A společné úsilí by mělo vést ke kvalitnímu fungování moderně vybavených mateřských a základních škol tak aby byli žáci, rodiče, a všichni pracovníci škol od uklízečky po ředitele spokojeni s úrovní práce a prostředím, kde žijí velký kus života.“