Revírní bratrská pojišťovna (RBP) v Ostravě se distancuje od jednoho ze svých pracovníků, který podvodným způsobem přeregistroval dva Prostějovany z jiných pojišťoven právě na ostravskou zdravotní pojišťovnu. Podle mluvčího RBP Ivo Čelechovského interní kontrolou v pojišťovně odhalili, že se nejmenovaný muž skutečně dopouštěl této činnosti a všem podvedeným se omlouvá. Večerník se zajímal také o to, jak je vůbec možné zfalšovat smlouvy o přeregistraci a jak chce pojišťovna do budoucna zamezit těmto případům.  

 

* Ví Revírní bratrská pojišťovna o těchto případech podvodů?

„Ano, bohužel jsme tuto situaci zaregistrovali a situaci řešíme.“

* Kolik takových případů registrujete?

„Ročně se v rámci České republiky přeregistruje celkem jedno procento občanů, což v praxi znamená sto až sto dvacet tisíc osob. K těmto situacím a jevům, které ne ve všech případech představují záměrné zneužití osobních údajů, ale například i standardní chyby při vyplňování, dochází každoročně v období přeregistrací ve všech zdravotních pojišťovnách. V tomto kontextu je rovněž RBP často žádána o zpětvzetí žádosti svého pojištěnce. Řádově se v rámci všech zdravotních pojišťoven může jednat o desítky obdobných individuálních případů.

* Jak vaše pojišťovna reaguje na tato zjištění? Víte konkrétně, který z „dealerů“ vaší pojišťovny se těchto podvodů dopustil?

„Zdravotní pojišťovna, která obdrží řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přeregistraci, sice kontroluje vyplněné údaje, ale nemá možnost zjistit, zda tuto žádost skutečně vyplnil onen klient, či nikoliv. Ten svým podpisem nakonec stvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a úplné a současně i svoji vůli stát se pojištěncem vybrané zdravotní pojišťovny. Další postup je pak takový, že je tento klient zaveden do systému příslušné zdravotní pojišťovny a musí projít i centrálním registrem pojištěnců. Ten prověřuje například spárování správného jména a rodného čísla, případně skutečnost, že dotyčná osoba se v daném kalendářním roce nepřehlašuje k jiné zdravotní pojišťovně. Když registrem bez problému projde, klientovi pokaždé zasíláme ověřovací dopis o provedené přeregistraci. V něm se znovu ptáme, zda o registraci skutečně projevil zájem a současně ho žádáme i o kontrolu jeho údajů. Pokud dostaneme podnět nebo z klientovy negativní reakce zjistíme, že o přeregistraci nepožádal, individuálně vzniklou situaci okamžitě řešíme s jeho stávající zdravotní pojišťovnou bez zbytečných průtahů a jiných komplikací, které by klienta mohly poškodit.“ 

* Budete tak postupovat i v případě dvou Prostějovanů, kteří se Večerníku svěřili s tím, že byli podvedeni?

„Takto jsme postupovali nebo budeme postupovat i v případě vašich čtenářů, kterým se za nepříjemnou zkušenost způsobenou selháním konkrétního jedince, omlouváme.  V loňském roce jsme totiž na základě několika podnětů od občanů skutečně v rámci interního šetření odhalili jednoho zaměstnance RBP, který hrubě porušil pracovní předpisy a povinnosti včetně etického kodexu naší pojišťovny. Pro nás neznámým způsobem se pravděpodobně dostal ke kontaktním údajům několika občanů České republiky, které následně zneužil k přeregistraci s neexistujícími adresami a zfalšovanými podpisy.  S tímto zaměstnancem jsme okamžitě rozvázali pracovní poměr. V současnosti je jeho činnost v šetření, na kterém úzce spolupracujeme s Policií ČR a Úřadem pro ochranu osobních údajů.“

* Dá se nějakou vaší interní kontrolou zjistit, zda se klientem vaší pojišťovny stal někdo, komu někdo zfalšoval převodní smlouvu?

„V souvislosti s možnými obavami o provedené přeregistraci kontrolujeme přihlášky klientů, kteří se k RBP přihlásili a stejně tak ověřuje situaci na straně klientů, kteří se od naší pojišťovny odhlásili. Tyto kroky realizujeme za účelem ověření, že noví pojištěnci, kteří se k RBP buď přihlásili, nebo se od RBP odhlásili, tak učinili skutečně ze své vlastní vůle. Jak už jsem uvedl, v této věci rovněž spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Policií ČR. Co se týče aktuálních opatření, v současné době jsme nastavili další mechanismus při kontrole přihlášek nových pojištěnců, a to kontrolu občanských průkazů se základními registry včetně bydliště pojištěnce. V blízké budoucnosti pak zavedeme i nový elektronický systém ověřování identity, který dnes například využívají banky. Správnost údajů bude doplněna a posílena tím, že pojištěnec naskenuje prostřednictvím aplikace svůj občanských průkaz, případně jiný doklad a jeho vazba na konkrétní osobu se dále ověří skenem obličeje prostřednictvím např. mobilního telefonu. Tím se eliminují problémy ze zneužití ztracených či zcizených dokladů, případně osobních údajů získaných z jiných zdrojů. Informace získané z občanského průkazu či jiného dokladu budou navíc on-line zkontrolovány vůči dostupným rejstříkům. V maximální možné míře bude RBP využívat také národní identitní autority.“