Doprava v Prostějově je stěžejním tématem pro všechny generace. Obzvláště v těchto okamžicích, kdy se město dusí pod tíhou dlouhých kolon vozidel souvisejících s četnými rekonstrukcemi a uzavírkami. Dopravních investic ale čeká naše město daleko více, dokonce v dohledné době. A právě na toto téma hovořil Večerník během uplynulého týdne s náměstkem primátora Prostějova Jiřím Rozehnalem, jenž má na starost veškeré stavební investice ve městě, k tomu jedná s Krajským úřadem Olomouckého kraje o dalších plánech kraje ve zdejším regionu. A dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, které nejen Prostějov v oblasti dopravy čekají.

* Aktuálně probíhá rozsáhlá rekonstrukce Vrahovické ulice a město v blízké budoucnosti čeká i rekonstrukce přilehlé Českobratrské ulice. Mnoho Prostějovanů se ptá, proč se k těmto dvěma stavebním investicím nepřikročilo zároveň? Souběžné uzavírky by podle všeho Prostějované přestáli, letos Vrahovická a příští rok Českobratrská jim připadají jako zbytečné průtahy.
„Rekonstrukce ulice Vrahovická a Českobratrská je nutno oddělit z několika důvodů, jednak se jedná o komunikace s rozdílnými vlastníky, navíc ulice Českobratrská slouží pro místní obyvatele jako důležitá spojka mezi severní a východní částí města, jejíž uzavření by způsobilo vzhledem k letošním rozsáhlým uzavírkám v celém městě výrazné dopravní komplikace.“
* Je už tedy vyřešeno napojení z Českobratrské na Vrahovickou ulici? Rondel je definitivně vyloučen?
„Na řešení křižovatky ulice Vrahovická a Českobratrská byly vypracovány čtyři varianty včetně možnosti kruhových objezdů nebo klasické stykové křižovatky. Po jednáních v dopravní komisi a s dotčenými orgány statní správy a vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám, kde je pietní místo na náměstí Padlých hrdinů, vzrostlá zeleň, bytové domy a parčík před bytovými domy, byla vyhodnocena jako nejlepší varianta klasické stykové křižovatky s plánem realizace v roce 2022.“

* Jak bude vypadat definitivní rondelu na hranicích Prostějova a Držovic v souvislosti s příštím napojením na severní obchvat? Viděl jste už projekt? V poslední době se hodně probíralo už šesté napojení z tohoto malého rondelu do další obchodní zóny...

„Ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje se nyní zpracovává projektová dokumentace na zkapacitnění okružní křižovatky Olomoucká – Konečná – Za Olomouckou ulicí. Toto zkapacitnění je nezbytné pro zachování průjezdnosti celé lokality, zejména s ohledem na připravované otevření části severního obchvatu. V této chvíli mohu prozradit, že zmíněný rondel bude mít tvar oválu. Dovolím si touto cestou poděkovat obci Držovice za spolupráci. Požádali jsme Olomoucký kraj o zařazení této akce do rozpočtu na rok 2022.“

* Pomalu končí první etapa výstavby severního obchvatu Prostějova a plánuje se etapa druhá. Ta podle původních plánů měla vést přes „Tichou" ulici a vyústit na rondelu v Domamyslické ulici. Máme ovšem informace, že tyto plány se ruší a komunikace povede až směrem na Mostkovice a ústit u místního hřbitova. Je tomu tak? A pokud ano, a proč se tak rozhodlo?

„Opět ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje město Prostějov iniciovalo zpracování studie na takzvaný severozápadní kvadrant – obchvat vedoucí od nové okružní křižovatky severního obchvatu za ulicí Kostelecká až k obci Mostkovice. Cílem této studie je navrhnout optimální řešení odklonu dopravy ze západního směru mimo centrum města a mimo biokoridor Hloučela. Na této studii se nyní pracuje s tím, že do jednání se zapojila i obec Mostkovice. Z hlediska územního plánu Mostkovic na rezervu pro dopravní obslužnost obce předpokládáme, že studie bude zpracována do konce roku 2021. Pro úspěšný a rychlý posun bude třeba v budoucnu spolupráce všech zainteresovaných stran a připravit a zahájit výkup všech dotčených pozemků tak, aby se neopakovala situace z počátku realizace severního obchvatu. Z vlastních zkušeností vím, že výkupy lze zvládnout zhruba do dvou let.“

* Kdy se magistrát pustí do rekonstrukce komunikace vedoucí k „myší díře“ ve Vrahovicích? Hovořilo se hlavně o plánech rozšířit tuto komunikaci... A plánuje město také to, že by formou výstavby cyklostezky pod sousedním podjezdem vytěsnilo z této komunikace cyklisty?

„Rekonstrukce části komunikace U Rybníčku byla naplánována, stavebně schválena a připravena pro rok 2021. Vzhledem k rekonstrukci ulice Vrahovická a zachování obslužnosti od obchodní zóny a dálnice D46 byla tato akce odložena na rok 2022. Na cyklistickou stezku od ulice Olomoucká k Vrahovickému rybníčku je v současnosti zpracovávána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení s termínem ukončení 10. prosince tohoto roku. Předpokládaná trasa stezky povede na opačném břehu říčky Hloučely s vyústěním až za „myší dírou“ s cílem zamezit po celé trase kontaktu automobilové a cyklistické dopravy. Souběžně jsme požádali Správu železnic o rozšíření železničního přejezdu u ´myší díry´.“

* Už zhruba před deseti lety se hovořilo o napojení silnice vedoucí z Výšovic přes Žešov na dálnici D46, aby se tak omezil dopravní provoz v centru Prostějova. Jak aktuálně vypadá tento projekt? A jednal jste o něm s Ředitelstvím silnic a dálnic?

„Ano, v souvislosti s přípravou výstavby nového sídla IZS město Prostějov požádalo ŘSD Olomouc o vybudování nájezdu na D46 směr Olomouc v této lokalitě, aby při výjezdech IZS nemusela tato vozidla projíždět centrem města, totéž platí pro vozidla jedoucí od Němčic či Nezamyslic. Za město mohu informovat, že v současnosti připravujeme zahájení přeložky sítí k místu budoucí výstavby budovy IZS.“

* Dopravu na křižovatce ve směru od ulic Újezd a Svatoplukova směrem na Vápenici a Olomouckou brzdí nevhodně seřízené semafory. Ty vozidla vyjíždějící z ulice Újezd okamžitě zastaví na křižovatce. Proč tady není seřízena takzvaná „zelená vlna“ a pokouší se město zjednat nápravu?

„Vzhledem k letošním abnormálním uzávěrám v rámci města Prostějova, které budou trvat od jara do podzimu, nelze optimálně nastavit všechny křižovatky řízené světelným signálem tak, aby byla zachována optimální průjezdnost. S postupným rušením uzavírek dojde ke zklidnění dopravy a na podzim bude uveden do zkušebního provozu severní obchvat. Poté bude možno provést dopravní průzkum a případně nastavit světelnou signalizaci na křižovatkách podle reálných podmínek.“

* Disponuje město Prostějov nějakou dlouhodobou koncepcí v dopravě? Víte přesně, jaké stavební investice v dalších letech doprava nutně potřebuje?

„Město Prostějov v současnosti připravuje nový strategický plán týkající se koncepce rozvoje města na období 2024 až 2027 ve všech oblastech, a to včetně dopravy. Součástí tohoto plánu je takzvaný plán udržitelnosti městské mobility, na jehož podobě se intenzivně pracuje. Spolu se stanovisky odborných útvarů budou v tomto dokumentu řešeny veškeré otázky týkající se dopravy v našem městě. Dle mého názoru není možno jednoznačně bez důkladných analýz určit, zdali je v některých lokalitách lepší okružní křižovatka nebo klasická styková.“