Úřad práce ČR evidoval k 31. 10. 2022 celkem 255 792 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 588 méně než v předchozím měsíci a o 4 103 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,5 %. To je o 0,1 p. b. více než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za září) nejnižší v celé EU, a to 2,2 % (průměr EU 6 %).
 
V říjnu zůstala nezaměstnanost na stejné hodnotě jako v září. V absolutní hodnotě klesl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání i počet volných pracovních míst. 
„Je dobrou zprávou, že nezaměstnanost v ČR zůstává na velmi nízké úrovni a ani meziročně nedochází k zásadním výkyvům. Dlouhodobě je u nás počet lidí bez práce vůbec nejnižší z celé EU. Navíc platí, že firmy stále poptávají nové zaměstnance napříč obory. To v současné době znamená důležitou jistotu, jak pro občany, tak i pro naši ekonomiku. Do budoucna plánujeme některé změny, kterými pomůžeme trhu práce. Chceme například více podporovat pracující seniory, a to třeba zvýhodněním zkrácených úvazků. Pamatujeme tak na lidi starší 55 let a další cílové skupiny,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
„Zaměstnavatelé hledají zaměstnance zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví a dlouhodobě pak kvalifikované řemeslníky. Současně ještě stále mají stále zájem o sezónní pracovníky v oblastech jako je zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a obchod,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. 
 
Podíl nezaměstnaných osob v ČR 3,5 % 3,4 % 3,7 %
Počet uchazečů o zaměstnání 255 792 251 689 271 685
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 231 728 230 177 252 364
Počet volných pracovních míst 297 360 352 454 310 730
Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (září) 2,2 % 2,5 % 2,8 %
V následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s útlumem sezónních prací, pravděpodobně vzroste. V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet především od dopadů energetické krize na zaměstnavatele. Ovlivnit ji může též průběh válečného konfliktu na Ukrajině nebo aktuální epidemická situace.
 
Ukrajina
Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce října práci celkem 148 607 osob z Ukrajiny s dočasnou ochranou (zhruba ¾  - 104 515 - z nich jsou ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 95 781 osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (16 269 osob) a Plzeňském kraji (14 144 osob) a dále v Praze (10 451 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě a dále jako dále jako uklízeči či pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali. 
Ke konci předchozího měsíce bylo v evidenci ÚP ČR celkem 14 589 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou (září 13 470 osob). Podali žádosti o zaevidování jako zájemci (1 530 osob, září 1 839 osob) nebo uchazeči (13 059 osob, září 11 631 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak občané Ukrajiny tvořili 5,1 % (září 4,5 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 31. 10. 2022 zaevidovalo na ÚP ČR 27 458 (září 24 635) cizinců pod dočasnou ochranou.  
Úřad práce ČR jim nabízí mimo jiné i pomoc s financováním kurzů českého jazyka. Právě jazyková bariéra je totiž jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí. Kurz češtiny v rámci rekvalifikací dosud zahájilo 1 365 osob. Občané Ukrajiny pod dočasnou ochranou nejčastěji nastupují do kurzů určených pro pracovníky v sociálních službách, pro sanitáře a svářeče. ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II. 
„Zaměstnavatelé mohou získat příspěvek na vzdělávání zaměstnanců (dle režimu veřejné podpory), a to až do výše 85 % vynaložených nákladů a příspěvek na mzdové náklady po dobu účasti zaměstnanců na odborném rozvoji, například na rekvalifikaci. V tomto případě může Úřad práce ČR zaměstnavateli refundovat až 100 % vynaložené částky, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění,“ doplňuje Viktor Najmon.
Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách. 
 
Nezaměstnanost v regionech
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v říjnu v Ústeckém kraji (5,3 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Pardubickém kraji (2,5 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti říjnu 2021 o 0,3 p. b. na 4 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,5 %), Pelhřimov (1,7 %), Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou (1,8 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,2 %), Most (6,7 %), Chomutov (6,1 %) a Bruntál (5,8 %). 
 
Struktura uchazečů o zaměstnání
Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 55,7 % ženy, což představuje 142 589 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů zůstal na 3 %, u žen zůstal na 4 %.
V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 36 213 osob se zdravotním postižením (OZP) – 14,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé pro ně nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 11 419 volných pracovních míst. 
Průměrný věk nezaměstnaných byl v říjnu 42,9 roku, loni to bylo 43,1 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám. 
V meziročním srovnání vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak v kategorii 30-49 i v kategorii 50 plus poklesl podíl nezaměstnaných osob. V případě posledně uvedené skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k poklesu o 0,2 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o nárůst o 1 198 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 31. 10. 2022 celkem 94 000 a tvořili 36,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. 
  Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělanosti ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu poklesu došlo v případě evidovaných uchazečů vyučených (o 2 126) a uchazečů se střední školou (o 1 331).  Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci října bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 75 730. 
Bez práce bylo ke konci předchozího měsíce 15 117 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 373, meziročně pak více o 463 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,9 % (září 2022 – 6 %, říjen 2021 – 5,8 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci října v evidenci ÚP ČR 11 022 absolventů. 
V evidenci se objevují nejčastěji absolventi učilišť a středních škol, především pak škol zaměřených na ekonomiku a administrativu, gastronomii (kuchař, číšník), osobní a provozní služby (kadeřník) a podnikání. Naopak velkou šanci na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol, především lékařských fakult a skupiny oborů informační a komunikační technologie (ICT), a dále absolventi technických, zejména strojírenských a elektro oborů, a skupiny oborů zdravotnictví.
Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V říjnu 2022 poklesl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců na celkovém počtu nezaměstnaných o 6,4 p. b. na 29,2 %, tedy celkem na 74 611 osob. Průměrná délka evidence se ve srovnání se zářím zvýšila o 2 dny na 484.  
 
Noví a umístění uchazeči o zaměstnání
Během října se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 38 161 lidí. To je meziměsíčně méně o 11 179 osob a meziročně více o 7 965 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský kraj (4 871) a Středočeský kraj (4 607). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1 269). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (4 250) a nejméně v okrese Rokycany (121). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z oblasti maloobchodu, z oblasti veřejné správy, velkoobchodu, výroby kovových konstrukcí, vzdělávání, stravování a pohostinství nebo zdravotní péče. 
Naopak z evidence odešlo celkem 38 749 uchazečů, tj. o 5 964 osob méně než v předchozím měsíci a o 1 900 osob méně než v říjnu 2021. Novou práci získalo 25 673 lidí, nejčastěji jako pracovníci v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, vzdělávání, zdravotní péče, veřejné správy, výroby kovových konstrukcí, potravinářských výrobků nebo výroby strojů a zařízení.
 
Podpora v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v říjnu 74 139 osob, což představuje 29 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně vzrostl o 1 453 osob.
Uchazeči v průměru pobírali 9 919 Kč měsíčně (říjen 2021 – 9 373 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč dostávalo 16 188 (21,8 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti.  Maximální výši podpory, tedy 21 488 Kč, pak ÚP ČR vyplácel 3 468 (4,7 %) uchazečům o zaměstnání.
V říjnu vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 802 520 tis. Kč (září 879 414 tis. Kč, srpen  813 747 tis. Kč).
 
Volná pracovní místa
Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 297 360 volných pracovních míst, o 8 738 méně než v září a o 55 094 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 71,8 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 71,9 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, ostatní pomocné pracovníky ve výrobě, zedníky, kamnáře a dlaždiče nebo kuchaře. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (74 117 míst) a ve Středočeském kraji (57 283 míst). 
V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 17 407 nových volných pracovních míst, což je o 24 687 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 2 006 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 28 151 volných pracovních míst. 
 
Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti
Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím příspěvků v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 31. 10. 2022 celkem 13 518 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce umístil 5 627 lidí. Zaměstnání získalo také 3 090 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 4 osoby zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 670 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci října celkem 245 lidí. Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto podpořil 438 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 31. 10. 2022 se jich účastnilo 2 179 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti a počítačové kurzy. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.
Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 422 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 618) a v Moravskoslezském (1 020) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 1 962 klientů. 
Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.