Schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 24. 1 2023 od 10:00 hod. v jednací místnosti rady č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

 

P r o g r a m :                                                                                                

1. Zahájení, schválení programu                                                                     

2. Určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování

osobních údajů

 

3. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

3.1 Schválení darovací smlouvy – Lipka, z. s.

3.2 Informace o činnosti dozorčích rad městských obchodních společností – IV. Q 2022

3.3 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora

3.4 Doporučení Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání ze dne 11.01.2023

4. Záležitosti Finančního odboru:                                                                 

4.1 Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova

a hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 31. 12. 2022

4.2 Dodatek č. 3 Řádu veřejnosprávní kontroly

4.3 Změna Směrnice č. 17/2014 Postup při vyřazování majetku z užívání

a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního

města Prostějova

5. Záležitosti Odboru dotací a veřejných zakázek:

5.1 Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky

- schválení podání žádosti o dotaci

5.2 Návrh na provedení změny závazku ze Smlouvy o provádění úklidu

u veřejné zakázky „Úklid v budovách Magistrátu města Prostějova“ dle Dodatku č. 6

5.3 Návrh na provedení změny závazku ze Smlouvy o provádění úklidu

u veřejné zakázky „Zajištění ostrahy budov MMPv v letech 2022 – 2025“ dle Dodatku č. 1

6. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

6. 1 Školské rady základních škol – odvolání a jmenování členů za zřizovatele

6. 2 ROZOP kapitoly 19 - DUHA KK u hradeb

6. 3 Souhlas s čerpáním fondu investic Reálného gymnázia a základní školy

Otto Wichterleho Prostějov

6. 4 Nařízení odvodu z fondu investic příspěvkovým organizacím z odpisů

nemovitého majetku

6. 5 Žádost Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 o poskytnutí investičního

příspěvku na pořízení konvektomatu pro školní jídelnu

6. 6 Žádost Základní školy ul. Dr. Horáka 24, Prostějov o úpravu rozpočtu

organizace a aktualizaci odpisového plánu

6. 7 Souhlas zřizovatele s realizací projektů Šablony pro RG a ZŠ Otto

Wichterleho, Prostějov

6. 8 Výsledek inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v MŠ Prostějov,

Smetanova ul. 24

6. 9 Výsledek inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve Sportcentru

– domu dětí a mládeže Prostějov

6.10 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku – tělocvičny RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov

6.11 Žádost ZUŠ Prostějov o aktualizaci odpisového plánu dlouhodobého majetku

6.12 Souhlas zřizovatele s realizací projektu pro MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a

 

7. Záležitosti Odboru rozvoje a investice:

7.1 Žádost o poskytnutí dotace na jednorázovou akci – TK Prostějov

7.2 Rekonstrukce ul. M. Majerové Prostějov – Vrahovice – schválení

Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě

7.3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Řešení pietní úpravy bývalého

židovského hřbitova - zpracování studie)

 

8. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

8. 1 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 3477, p.č. 3483/1, p.č. 3483/2

a p.č. 3483/3, vše v k.ú. Prostějov

8. 2 Vzájemné dary pozemků s Olomouckým krajem v souvislosti s dokončenou

stavbou „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

8. 3 Výkup pozemků p.č. 263/1 a p.č. 263/2, oba v k.ú. Domamyslice, a ROZOP kapitoly 50

8. 4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1469 v k.ú. Prostějov

8. 5 Žádost o prodej části pozemku p.č. 7485/18 v k.ú. Prostějov

8. 6 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 976/3 v k.ú. Vrahovice

8. 7 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p.č. 264/1 a p.č. 534, oba

v k.ú. Čechovice u Prostějova

8. 8 Informace o plnění usnesení RMP o svěření části pravomoci rozhodovat

OSÚMM (přehled rozhodnutí OSÚMM v průběhu IV. čtvrtletí 2022)

8. 9 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (úprava položek rozpočtu)

8.10 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (výkup VO na ulici Meruňková)

8.11 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (Rekonstrukce veřejného osvětlení)

8.12 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (oplocení)

8.13 Schválení plánu oprav a údržby bytového a nebytového fondu spravovaného DSP,

s.r.o., na rok 2023 a ROZOP kapitoly 90

8.14 Výjimka z Pravidel Rady města Prostějova k vydávání souhlasu vlastníka

pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa a ke zřízení trvalého

parkovacího místa na veřejném prostranství mimo pozemní komunikaci

 

9. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

9.1 Projekty prevence kriminality 2023 – dotační program Ministerstva vnitra ČR

Program prevence kriminality na místní úrovni 2023

9.2 Projekt prevence kriminality 2023 – Dotační program pro sociální oblast 2023

Olomouckého kraje

10. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

10.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

10.2 Návrh na schválení pronájmu GS v domě na ul. Sušilova 1

10.3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 916 a č. 917 v objektu na ul. Plumlovská 235

10.4 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 238 v objektu na ul. Vrahovická 83

11. Zadání veřejné zakázky Ekologická výchova a osvěta 2023

12. Záležitosti Odboru vnitřní správy:

12.1 Návrh na jmenování Pracovní skupiny na přípravu veřejných

zakázek na komunální služby

12.2 Směrnice, kterou se vydávají pokyny k používání a zajištění bezpečnosti

notebooků užívaných členy Zastupitelstva města Prostějova

12.3 Úprava směrnice č. 1/2021 o systému administrace externích finančních zdrojů

12.4 ROZOP kapitoly 11 – Vnitřní správa (nákup vozidla na alternativní pohon)

12.5 ROZOP kapitoly 11 – Vnitřní správa (modernizace zabezpečovacích systémů

- budovy A a B)

13. Různé

14. Závěr

  

Mgr. František J u r a

primátor města Prostějova