Jak Večerník již opakovaně informoval v předchozích vydáních, už v listopadu loňského roku rozhodli prostějovští zastupitelé v rámci schválené nové obecně závazné vyhlášky o zvýšení poplatku pro jednotlivého občana Prostějova za svoz a likvidaci komunálního odpadu. A to s účinností od 1. ledna 2024. Sazba poplatku byla tedy nově stanovena na 864 koruny, což oproti roku 2023 znamená navýšení o 72 koruny na jednoho poplatníka. Ovšem pozor, stovky občanů města mají nárok na slevu!

 

Zároveň se zvýšením poplatku byla schválena nová výše úlevy ve výši 50 procent sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném roce dovrší 65 let věku, to je poplatník, který v příslušném roce dovrší 65 let věku. Ten zaplatí roční poplatek pouze ve výši 432 korun. „Také je schválena nová úleva od poplatku ve výši 50 procent sazby poplatku pro osoby invalidní ve III. stupni, které zaplatí poplatek ve výši 432 korun. Navíc je zrušena podmínka bezdlužnosti u osvobození třetího a dalšího dítěte ve věku do 16 let včetně, žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem. Dále doplňujeme, že jsou osvobozeni poplatníci, kteří dovrší v daném kalendářním roce 80 a více let věku,“ informovala Alena Vrtalová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.

Nárok na osvobození či úlevu tedy nemusí ohlašovat poplatníci, kteří dovrší 80 a více let věku, poplatníci narození v příslušném kalendářním roce a dále poplatníci s nárokem na úlevu od poplatku, to je kteří dovrší v příslušném kalendářním roce 65 let. Tyto údaje si správce poplatku, Finanční odbor Magistrátu města Prostějova, zjišťuje sám z rejstříků nebo evidencí, do nichž má automatizovaný přístup.

Zároveň s těmito údaji Večerník zajímalo, kdo tedy všechno musí poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu platit. „Poplatek za odpady má povinnost platit fyzická osoba, která má

v obci přihlášený pobyt, ať už jde o občany České republiky, nebo cizince. Dále osoby, které mají

ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Dále poplatek za odpady má povinnost platit právnická osoba, která má ve svém vlastnictví byt či dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,“ vysvětlila Alena Vrtalová, která Večerník ujistila, že nová obecně závazná vyhláška bude přístupná občanům na webových stránkách města.

Dlužno ještě na závěr zmínit, že předpokládané náklady za systém likvidace odpadů na rok 2024 jsou kalkulovány ve výši 69 milionů korun. Předpokládané příjmy do rozpočtu města z poplatku za odpady v roce 2024 jsou kalkulovány ve výši 29 milionů korun. „Při těchto předpokládaných nákladech by byla skutečná výše nákladů na jednoho poplatníka 1 520 korun. Město, i přes navýšení poplatku za odpady, bude v roce 2024 doplácet částku zhruba 40 milionů korun,“ zdůrazňuje na závěr mluvčí prostějovského magistrátu Alena Vrtalová.