Moderní konzumní doba přinesla do našich životů nečekané možnosti. Kromě užívání si různorodých nákupů ty méně zodpovědné ovšem vtáhla do mnohdy obtížně řešitelných finančních problémů. Kdo si chce žít nad poměry a myslí si, že to s lákavými úvěry, valícími se ze všech stran, hravě zvládne, mnohdy spláče nad výdělkem. A to doslova. Exekuce má totiž výrazný apetit a hned tak se nezdaří ji nasytit. V současné době, kdy jsou dlouhodobě zejména živnostníci a firmy podnikající v gastro sektoru, turismu a službách odříznuti od příjmů, přináší Večerník shrnutí základních faktů o této svým způsobem rovněž nakažlivé a těžké nemoci.

Co to je exekuce

V překladu znamená vykonání či provedení. Jedná se o vykonávací řízení, jež vzniká na základě rozhodnutí soudu. Je to pouze jiný výraz pro vymáhání dluhů. Tento způsob povoluje stát, který na základě zákona stanovuje pravidla.

Kdo provádí exekuci?

Podle státem stanovených pravidel provádí exekuci exekutor. Je to fyzická osoba, která je pověřena exekutorským úřadem a může provádět exekuce či vykonávat další činnosti dle exekučního řádu. Aby mohl být exekutor jmenován ministrem spravedlnosti do exekutorského úřadu, musí mít právnické vzdělání a dostatečnou praxi. Každý exekutor je registrován v Exekutorské komoře ČR.

Jak vzniká exekuce

K exekuci přistupuje věřitel za účelem vymožení dlužného závazku. Pokud nezvládáte splácet své dluhy, můžete mimo jiné využít konsolidace nebo refinancování. Aby se mohl rozjet celý proces exekuce, věřitel musí nejprve získat exekuční titul, a to buď v soudním, či rozhodčím řízení, nebo smlouvou s tzv. exekuční doložkou. Poté podá exekuční návrh soudu a ten rozhodne o nařízení exekuce a pověří exekutora. Tímto procesem začíná vlastní exekuce.

Soud může na základě rozhodnutí vydat tzv. platební rozkaz, ve kterém stanoví zaplacení dlužné částky do 15 dnů od doručení rozkazu. Dlužník má možnost na tento platební rozkaz podat odpor, a na základě toho pak vznikne soudní jednání, ve kterém se může dlužník rozhodnutí bránit.

Tento postup je vhodný v případě neoprávněně vzniklého dluhu. Pokud je však dluh oprávněný, doporučuje se platební rozkaz uhradit a vyhnout se tak zbytečně vysokým poplatkům a navyšování dluhu v případě exekuce.

U soudu se mohou také obě strany dohodnout tzv. na smíru a stanovit nový splátkový kalendář. Pokud jej dlužník bude řádně a včas hradit, úspěšně se tak vyhne exekuci. Pokud však tuto povinnost nesplní, rozhodnutí již bude vykonáno exekucí.

Co vše může exekutor

Pokud dojde k exekuci a navštíví vás exekutor, jedná jako úřední osoba. Po státních orgánech a dalších institucích má právo požadovat poskytnutí informací i další součinnost, která mu musí být poskytnuta. Součinnost se samozřejmě týká i dlužníků, kteří jsou povinni poskytnout prohlášení o svém majetku a předejít tak některým úkonům exekutora.

Exekutor poskytne povinnému, tedy dlužníkovi, 30denní lhůtu, během které může dobrovolně splnit povinnosti a uhradit danou částku, čímž dojde ke snížení nákladů exekuce. Avšak již teď se nejedná o dluh s úroky, ale k částce jsou již připočítány další náklady. Stále se však jedná o nižší částku nežli v případě, kdy je exekuce už v plném proudu. Pokud však povinný této lhůty nevyužije, exekutor již přistupuje k vstupu do domácnosti a soupisu majetku.

Exekutor je povinen se prokázat pověřením soudu a služebním průkazem se svojí fotografií. Průkaz by měl také obsahovat hologram exekutorské komory ČR a měl by v něm být uveden exekutorský úřad, pod který daný exekutor spadá. Exekutor má právo do vašeho obydlí vstoupit i v případě, že nejste přítomni nebo s tím nesouhlasíte. Asistovat mu může Policie ČR.

Průběh exekuce

Při zahájení exekuce nejprve exekutor zjistí, jaké máte příjmy a majetek. Exekuce je přitom zapsána v rejstříku zahájených exekucí. I když nám ještě běží 30denní lhůta, již v tento čas vydá exekutor exekuční příkaz.

V průběhu exekuce má dlužník zakázáno jakkoliv nakládat s majetkem, převádět jej či prodávat. Ze zákona není takové jednání platné. Výjimkou je uspokojování základních životních potřeb nebo udržování chodu firmy.

Exekutor může vyzvat věřitele, aby sám navrhl, jakým způsobem bude vymáhání dluhu probíhat. Zároveň může vyzvat povinného, aby učinil prohlášení o svém majetku.

 

Jakými způsoby probíhá vymáhání peněžitých částek?

  • Srážky ze mzdy a dalších příjmů
  • Správa nemovité věci
  • Zablokování bankovního účtu
  • Exekutorské zástavní právo na nemovitých věcech
  • Pozastavení řidičského oprávnění
  • Případný prodej movitých a nemovitých věcí

Uhrazení exekuce

Pokud bude pomocí exekuce pohledávka plně uhrazena, exekutorské oprávnění zaniká a exekutor je povinen informovat všechny instituce i osoby, které měly vůči dané exekuci povinnost.

Jak se bránit exekuci?

  • Odvolat se
  • Odklad exekuce
  • Zastavení exekuce
  • Vyškrtnutí věci ze soupisu majetku

 

Odvolání

Dlužník se má právo odvolat proti usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora. Dále se může odvolávat proti dalším krokům exekutora. Odvolání je nutné podat písemně do rukou exekutora, a to do 15 dnů od doručení písemného usnesení.

Odklad exekuce

Dlužník může podat návrh na odklad exekuce, který však musí odůvodnit a plnit tak čtyři stanovené podmínky.

Zastavení exekuce

Povinný může také podat návrh na zastavení exekuce, a to v případě, je-li exekuce neoprávněná, či došlo k chybě. Návrh se opět podává exekutorovi, a to do 15 dnů od doby, kdy jsme zjistili důvod k zastavení.

Vyškrtnutí věci ze soupisu majetku

Pokud povinný nalezne v soupisu věcí od exekutora věc, která není jeho, může do 30 dnů podat návrh o vyškrtnutí věci ze soupisu. V případě odmítnutí návrhu exekutorem je možné jej postoupit soudu a k návrhu přiložit také důkazy o tom, že daná věc patří někomu jinému.

Co je to nezabavitelná částka mzdy

Jedná se o částku, která nesmí být zaměstnanci v exekučních srážkách zabavena. Slouží k zajištění životních potřeb povinného. Dle počtu vyživovaných osob má pak povinný nárok na další částku.

Co říci závěrem?

Exekuci je vždy lepší se zcela vyhnout, to je jasné. Každý se může dostat do špatné finanční situace a z ní je potom cesta k exekuci snadná. Vždy platí, že minimálně polovinu problémů vyřeší včasná komunikace. Proto komunikujte s věřiteli, snažte se svoji situaci řešit a rozhodně nedělejte mrtvého brouka.

 

Tematickou stranu PROSTĚJOVSKO & FINANCE najdete v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku z pondělí 26. dubna