Demolice objektů v bývalých jezdeckých kasárnách v Prostějově začala po tříletých odkladech konečně v úvodu roku 2016. Zejména bourání hlavní budovy kasáren provázely dlouhodobé protesty, a dokonce padala i trestní oznámení. A faktem je, že už více než pět let leží pozemek v Jezdecké ulici ladem a i když jsme už slyšeli spoustu úvah o tom, co by zde mohlo být postaveno, neudělalo se za celou dobu vůbec nic.

V dubnu tohoto roku tak vedení magistrátu uspořádalo on-line dotazníkové šetření v souvislosti s připravovanou urbanisticko-krajinářskou soutěží s názvem „Revitalizace lokality bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově“. Předmětem soutěže je úprava areálu jezdeckých kasáren a jeho blízkého okolí. Nyní zveřejnilo výsledky průzkumu.

Když v roce 2017 Večerníku představil tehdejší náměstek primátorky Zdeněk Fišer studii, která obsahovala například výstavbu komunitních domů společně s velkým parkem, zdálo se, že plocha v Jezdecké ulici bude brzy využita. Nestalo se tak dodnes. Proto současné vedení magistrátu uspořádalo jakousi anketu, ve které se občané Prostějova mohli anonymně vyjádřit, co by si na místě po jezdeckých kasárnách přáli.

„Cílem průzkumu bylo zmapovat názory obyvatel. Anketa se zaměřovala na stávající problémy a přání ohledně budoucnosti tohoto areálu. Dotazovaní byli převážně v produktivním věku, celkový počet respondentů byl 1 090. Téměř všichni dotazování lokalitu jezdeckých kasáren znají. Díky tomu můžeme anketu považovat za velmi podnětnou,“ zmínila v tiskové zprávě Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského magistrátu.

Z měsíc trvajícího dotazníkového šetření vyplynulo, že téměř 90 % obyvatel není spokojeno se stavem řešené lokality, jako největší problém areálu spatřují v jeho nevyužívání. Mezi další problémy bylo uvedeno nedodržování čistoty a pořádku, pocity nebezpečí spojené s nedostatečným osvětlením, nevhodným chováním spoluobčanů a nemožností územím projít. „Ohledně budoucnosti areálu mají však dotazovaní jasnou představu. Z dotazníku vyplývá, že obyvatelé touží po různorodém parku, kde si své místo najdou všechny věkové skupiny. Nejčastějším názorem na využití areálu je vytvoření klidové zóny pro odpočinek (68 %). Zároveň by velká část uvítala prostor pro aktivní trávení času (45 %) a třetina dotazovaných by uvítala místo pro setkávání s možností kulturního a uměleckého vyžití (32 %),“ prozradila výsledky ankety Anna Kajlíková.

Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že velké části respondentů chybí v centru města zeleň. „Občané si v místě nejvíce přejí výsadbu vzrostlých stromů, lavičky a odpadkové koše, vodní prvky, dětské hřiště a sportoviště. Dále osmatřicet dotázaných by také uvítalo rozšíření botanické zahrady,“ podotkla Kajlíková.

Početné skupině respondentů záleží na životním prostředí, vyžaduje používání více ekologických přístupů v oblasti zakládání a údržby zeleně města. Dotazovaní dále touží po dalším sportovním a kulturním vyžití ve městě. „Lidé se nejvíce obávají podoby výstavby nových budov, kontroverzním tématem je pro některé dotazované také demolice hlavní budovy jezdeckých kasáren. Jako negativní dále obyvatelé vnímají přítomnost pavlačového domu se sociálními byty,“ uzavřela Anna Kajlíková.

Podrobné výsledky anonymního dotazníku je možné shlédnout na https://prostejov.pincity.cz.